ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดพิธีลงนาม โครงการ “The Project for Procurement of Multipurpose Vehicle for Water Storage in Pa Deng Subdistrict in Phetchaburi Province”

โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดพิธีลงนาม โครงการ “The Project for Procurement of Multipurpose Vehicle for Water Storage in Pa Deng Subdistrict in Phetchaburi Province”

โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดพิธีลงนาม โครงการ “The Project for Procurement of Multipurpose Vehicle for Water Storage in Pa Deng Subdistrict in Phetchaburi Province”

ซึ่งเป็นโครงการที่ได้สนับสนุนให้ในปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 5,915,000 บาท พิธีลงนามข้อตกลงได้จัดทำขึ้นระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ นายโกศล แสงทอง

ประธานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย             

 

               โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งติดกับชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประมาณร้อยละ 75 ในพื้นที่ของตำบลป่าเด็งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งไม่มีน้ำประปาและไม่มีไฟ

นอกจากนี้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิเช่น กะเหรี่ยง เป็นต้น ระบบประปามีกำลังการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ ทำให้น้ำประปาขาดแคลนไม่พอต่อความต้องการบริโภคอุปโภค ประชาชนที่อยู่ภายในสถานการณ์เช่นนี้

จึงใช้ชีวิตโดยเก็บน้ำฝนในโอ่งและ/หรือไปตักน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำน้ำ ฯลฯ เพื่อจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค แต่สำหรับประชาชนที่อาศัยห่างไกลจากแหล่งธรรมชาติ จะมีความยากลำบากในการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งจัดบริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชานชนในพื้นที่โดยใช้รถบรรทุกน้ำ 1 คัน แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองต่อปริมาณน้ำที่ประชาชนต้องการได้ อีกทั้ง เนื่องจากรถดังกล่าวมีอายุการใช้งาน

มาเป็นระยะเวลานานทำให้ชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง จึงไม่สามารถให้บริการแจกจ่ายน้ำได้อย่างเพียงพอ

 

รัฐบาลญี่ปุ่นรับทราบความต้องการขององค์กรดังกล่าว จึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พร้อมจัดอบรมการใช้รถน้ำอเนกประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำดับเพลิงได้อย่างมั่นคง

ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

 

เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้กับโครงการขนาดเล็กที่มีประโยชน์ต่อชาวไทยโดยตรง และได้ความรู้จากกิจกรรม “ระดับรากหญ้า” ที่องค์กรอย่าง NGO องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และอื่นๆ จัดทำขึ้นในประเทศไทย

จำเป็นต้องแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศ ความเหลื่อมล้ำในระดับภูมิภาค รวมถึงปัญหาความไม่มั่นคง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่ถูกคัดเลือกในครี้งนี้จะนำไปสู่ การแก้ไขและพัฒนาปัญหาต่างๆได้

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More