ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

รางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ประธานโครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุ ณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ประชุมคณะกรรมการฯ อาทิ ศ.นพ.สุชาย สุนทราภา ดร.พรชัย มงคลวนิช กรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล กาญจนา ธรรมประทานกุล ผศ.น.ท. (ญ) ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ เพื่อคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 รางวัลประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” / เข็มเชิดชูเกียรติ  / ประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ปี 2566 โดยมูลนิธิฯ จะมีหนังสือเชิญหน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันการศึกษาโดยตรง และ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ Princessngamchit.org ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2566 หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2566….ติดต่อได้ที่ไลน์ไอดี 080-4042439

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More