ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญร่วมงาน“ศิลปะยึกยือ ความจริง ความงาม แห่งชีวิต” เพื่อเป็นประโยชน์ด้านความดีงามของชีวิตและจิตใจ

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญร่วมงาน“ศิลปะยึกยือ ความจริง ความงาม แห่งชีวิต” เพื่อเป็นประโยชน์ด้านความดีงามของชีวิตและจิตใจ

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายนักศึกษาเก่า ประจำภูมิภาคและจังหวัด เปิดเผยว่า สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดกิจกรรม“ศิลปะยึกยือ ความจริง ความงาม แห่งชีวิต” ขึ้น เป้าหมายเพื่อพบปะสังสรรค์ สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันและแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะด้านศิลปะคุณค่าแห่งความดีงามของชีวิตและจิตใจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พลเดช วรฉัตร อดีต เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกาและมัลดิฟส์ นายกสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ และที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเครือข่าย นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรและมี ดร.สมชาย พวงโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับผู้สนับสนุนกิจกรรม ประกอบด้วย คุณประยุทธ ฤทธิเดช พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า มธบ. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา อาจารย์เฉิดโฉม จันทราทิพย์ ทายาทผู้ก่อตั้ง มธบ. ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ซันซื่อ มูลนิธิ Earth Agenda สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) สโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เครือข่ายนักศึกษาเก่าปริญญาเอก วิทยาลัยครุศาสตร์ มธบ. มูลนิธิเพื่อคนพิการ แทรฟฟิคชาแนลทีวีออนไลน์และมูลนิธิจราจร เป็นต้น

สำหรับผู้เข้าร่วมในงานครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาเก่า มธบ. และผู้ที่สนใจและมี Special Guest นำโดย พระสุจินตนินท สุภกโร,ดร. ประธานปฏิบัติธรรมอบรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติในหลวง พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ (ธีรวิทย์),ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง พระปลัดราชันย์ ปสันนะจิตโต,ดร. เจ้าอาวาสวัดท่ายางและเจ้าคณะตำบลกุเหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสโมสรลูกเสีอสวัสดิภาพสัตว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานชมรมลูกเสือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่ ดร.สุคนธา อรุณภู่ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กรรณานุช ณ ถลาง อดีตกรรมการหลักสูตรบริหารการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ภาณุวิชญ์ ทองศักดิ์ ชมรมลูกเสือสี่ท่อนแห่งประเทศไทย ดร.วรรยดา บุตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทศิริวิทยา ผู้ประสานงานประจำประเทศไทย โครงการ Messengers of Peace ขององค์การลูกเสือโลก ประธานคณะกรรมการองค์การโลกทางการศึกษาปฐมวัย ประจำประเทศไทย ดร.นัทธมน เพรชกล้า Monitor and Evaluation Officer at National Democratic Institute อาจารย์พรพิสุทธิ์ มียัง ครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ มีพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ (ศรีประชาสรรค์) อาจารย์ชารวี ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง อาจารย์วลาพร ฉลาดเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อาจารย์อธิพันธ์ ศรีรุ่งกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เป็นต้น

สำหรับกิจกรรม“ศิลปะยึกยือ ความจริง ความงาม แห่งชีวิต”ในครั้งนี้ หวังเป็นจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของวิทยากรในการนั่งมองความสวยงามของท้องทะเลมัลดิฟส์ ที่สังเกตเห็นลายเส้นที่เกิดขึ้นขณะแสงแดดกระทบผิวน้ำที่กำลังเคลื่อนไหวตามระลอกคลื่น จึงได้จับปากกาลากเส้นวกวนไปมาเป็นภาพตามจินตนาการ ซึ่งภาพวาดจากปากกาเพียงด้ามเดียวและกระดาษขนาด A 4 เพียงหนึ่งแผ่น ที่สื่อถึง ศิลปะยึกยือ ที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ไม่ว่ายากดี มีจน ก็สามารถเข้าถึงศิลปะได้อย่างเท่าเทียวกัน และสามารถใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาสติ สมาธิ จินตนาการ การวางแผน ความอดทนและสันติภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตที่ดีได้

ทั้งนี้ สามารถมาค้นหาความคุณค่าและความหมายของศิลปะยึกยือกันได้ที่ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป และการเรียนรู้ผ่านระบบ zoom meeting

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More