ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ทส. ติวเข้มโครงการไทย เตรียมพร้อมขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

ทส. ติวเข้มโครงการไทย เตรียมพร้อมขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

ทส. ติวเข้มโครงการไทย เตรียมพร้อมขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของโครงการที่จะขอรับทุนสนับสนุนกับเกณฑ์การคัดเลือกของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ให้เป็นไปตามความต้องการของประเทศมากที่สุด

โดยที่ประชุมได้มีการรายงานกรอบการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในรอบที่ 8 (Global Environment Facility: GEF) หรือ GEF-8 และการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมร่วมกันพิจารณาข้อเสนอของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จาก GEF-8 จำนวน 12 โครงการ และกรอบโครงการแผนการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ในรอบที่ 8 รวมถึงการพิจารณา ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โดยโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจาก GEF จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และตอบสนองต่อการดำเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศที่ GEF ทำหน้าที่เป็นกลไกทางการเงิน ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
ที่มา :http://www.mnre.go.th/th/news/detail/146402

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More