ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ. ปลุกคนรุ่นใหม่รู้ทันภัยคุกคามในโลกออนไลน์ เปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม (Seed Thailand) เป็นรุ่นที่ 2

วธ. ปลุกคนรุ่นใหม่รู้ทันภัยคุกคามในโลกออนไลน์ เปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม (Seed Thailand) เป็นรุ่นที่ 2

วธ. ปลุกคนรุ่นใหม่รู้ทันภัยคุกคามในโลกออนไลน์ เปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม (Seed Thailand) เป็นรุ่นที่ 2 เดือนมีนาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ชวนเด็ก เยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ เรียนรู้เทคนิคผลิตสื่อ – การสร้างเครือข่ายเยาวชนผ่านสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย บ่มเพาะปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่คนในสังคม
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และแผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้านวัฒนธรรมกีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่าย เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเด็กเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และเป็นกำลังสำคัญในตลาดแรงงาน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กเยาวชนและครอบครัว ผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันหลัก แห่งแรกในการหล่อหลอม บ่มเพาะปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามให้แก่คนในสังคมต่อไป
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) รุ่นที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร รวม 26 จังหวัด เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 90 คน พบว่า ร้อยละ 74.6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรม และร้อยละ 64.6 มีความพึงพอใจในการการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และชุมชนคุณธรรม และร้อยละ 63.7 พึงพอใจระดับมากในการนำความรู้และเนื้อหาการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างไรก็ตาม วธ. กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) เป็นรุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด โดยรุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการและชำนาญการ เยาวชนเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 90 คนเข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
“การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 2 จะมีคณะวิทยากรจะถ่ายทอดความรู้เรื่องการรู้ทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัล รวมถึงการรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) ที่สำคัญจะให้ความรู้เรื่องการรับมือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyber Bully) และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์และการสร้างเครือข่ายเยาวชนผ่านสังคมบนโลกออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยด้วย” นางยุพา กล่าว
อย่างไรก็ตาม โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) มีเป้าหมายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นกว่า 400 คน โดยการจัดอบรมฯ ในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จะจัดอบรมในพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนค่านิยมเชิงบวกและเสริมสร้างสังคมคุณธรรมในบริบทของสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

 ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More