ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดหนองบัวลำภู น้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อมอบให้กับประชาชน

จังหวัดหนองบัวลำภู น้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อมอบให้กับประชาชน

วันนี้ (21 ก.พ. 66) นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดว่า “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชน ในการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนหนองบัวลำภูสามารถ “พึ่งพาตนเอง” และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต อันสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เพื่อยังผลทำให้ประชาชนทุกครัวเรือน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญทำให้คนในชุมชน และครัวเรือน หันมาสนใจที่จะปลูกผักเพื่อบริโภคเองด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง สร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ สร้างความรู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยาก ปลูกแล้วครอบครัวจะมีผักที่ปลอดภัยหมุนเวียนกินตลอดปี อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย

“เมื่อวานนี้ (20 ก.พ. 66) ณ อาคารอเนกประสงค์เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 42 ชุด ให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน และอาสาพัฒนาชุมชน โดยได้รับเมตตาจาก พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี  ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ได้เชิญเมล็ดพันธุ์ผักไปมอบให้กับเกษตรกร และพี่น้องประชาชนพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง และประชาชนทุกอำเภอ สำหรับนำไปปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ตามพระราชดำริ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ซึ่งจะทำให้สมาชิกในครอบครัวได้มีผักที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี ไว้บริโภคในครัวเรือน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีในครัวเรือน และในชุมชน ที่ทำให้เกิดผลโดยตรง นั่นคือ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ถึงวันละ 50-100 บาท และยังสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธ์ุไว้ปลูกในรุ่นต่อไปในครัวเรือน และแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน หรือญาติสนิทมิตรสหาย พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอ และพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวได้อีกด้วย” ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าว

นายสุวิทย์ จันทร์หวร กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดหนองบัวลำภูได้รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความยั่งยืน อันจะทำให้พี่น้องประชาชนคนหนองบัวลำภูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป

ที่มา : 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More