ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐบาลเดินหน้านโยบายและแผนระดับชาติป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2566 – 2570 เฝ้าระวังยาเสพติดออนไลน์ จัดตั้งศูนย์คัดกรองทุกพื้นที่

รัฐบาลเดินหน้านโยบายและแผนระดับชาติป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2566 – 2570 เฝ้าระวังยาเสพติดออนไลน์ จัดตั้งศูนย์คัดกรองทุกพื้นที่

วันนี้ (22 ก.พ. 66) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า  ครม.เห็นชอบร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ.2566 – 2570) ร่างนโยบายและแผนฉบับนี้ ได้มีการเพิ่มเติมแนวทางใหม่จากแผนฉบับเดิมที่สิ้นสุดลงแล้ว อาทิ (1)การป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่สังคมออนไลน์ โดยพัฒนาระบบเฝ้าระวังในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปิดกั้นการเข้าถึงการค้ายาเสพติด (2)แนวทางการคัดกรองผู้เสพยาเสพติด โดยจัดตั้งศูนย์คัดกรองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนารูปแบบการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดอย่างบูรณาการ (3)นโยบายและแผนด้านการยึดทรัพย์สินคดี ยาเสพติด เป็นต้น สำหรับสาระสำคัญของร่างนโยบายและแผน มีดังนี้
ร่างนโยบายและแผนจะขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยมาตรการทางเลือกใหม่ สู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เป็นยุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ และลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย 2)เป็นการบูรณาการนโยบายและแผนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และ 3)เป็นกรอบในการบริหารจัดการประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร งบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ กำกับติดตามและประเมินผลทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีตัวชี้วัด คือ 1)สัดส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง 2)ร้อยละของคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดลดลง และ 3)ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงาน ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับแนวทางการดำเนินงานตามร่างนโยบายและแผน ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
1.ด้านการป้องกันยาเสพติด มีเป้าหมาย คือ ประชากรทุกกลุ่มรู้เท่าทันยาเสพติดและมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด แนวทางการดำเนินการ อาทิ 1)เสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน และสร้างความตระหนักและจิตสำนึกร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด 2)พัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมปัญหายาเสพติดในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ 
2. ด้านการปราบปรามยาเสพติด มีเป้าหมาย คือ ปรามปรามทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด แนวทางการดำเนินการ อาทิ 1)สกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เพื่อไม่ให้เข้าสู่ประเทศและถูกใช้เป็นเส้นทางนำผ่านไปยังประเทศที่สาม 2)ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด 3)ดำเนินการทางวินัยและบังคับใช้กฎหมายลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
3.ด้านการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด มีเป้าหมาย คือ ทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดด้วยมาตรการทางทรัพย์สิน แนวทางการดำเนินการ อาทิ พัฒนารูปแบบการยึดหรืออายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 
4.ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด มีเป้าหมาย คือ การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้เสพยาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แนวทางการดำเนินการ อาทิ 1)การนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจ 2)เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้เสพยาเสพติด 
5. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ มีเป้าหมาย คือ ไทยมีบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านยาเสพติดระหว่างประเทศ แนวทางการดำเนินการ อาทิ 1)เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคร่วมปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติด 2)พัฒนาบทบาทของไทย เพื่อให้ไทยเป็นแกนกลางในการประสานงานภายในภูมิภาคอาเซียน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ 
6.ด้านการบริหารจัดการ  มีเป้าหมาย อาทิ 1)การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความประสานสอดคล้องในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการในทุกระดับ 2) บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดมีทักษะและสมรรถนะสูงพร้อมรับมือกับภัยคุกคามของปัญหายาเสพติดในยุคดิจิทัล แนวทางการดำเนินการ อาทิ 1)พัฒนากลไกอำนวยการ ระเบียบ กฎหมาย 2)เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และ 3)การควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด และพืชในการกำกับควบคุมดูแลพิเศษของรัฐ
ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More