ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดฯ ณัฏฐิญาฯ เป็นประธานการจัดทำรายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

รองปลัดฯ ณัฏฐิญาฯ เป็นประธานการจัดทำรายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

การประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566- 2570) แผนปฏิบัติราชการรายปี และการจัดทำรายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566- 2570) แผนปฏิบัติราชการรายปี และการจัดทำรายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวณริดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร สปอ. และผ่านระบบ Zoom Meeting 
โดย รสอ.รก.รปอ. ได้แนะนำให้การจัดทำรายงานประจำปีในปีนี้ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการกำหนด Theme ของหนังสือ การร้อยเรียง การจัดหมวดหมู่ และลำดับความสำคัญของเนื้อหา การออกแบบให้สวยงามและทันสมัย โดยขอให้นำเสนอรูปแบบออกนอกกรอบจากแนวความคิดเดิม ๆ เพื่อให้หนังสือมีความโดดเด่น น่าอ่าน และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ได้ฝากให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนำเสนอผลการดำเนินงานจากพื้นที่ที่สะท้อนผลผลิต และผลลัพธ์ของการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการในปี 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ในด้านการประชาสัมพันธ์ควรมีการเผยแพร่รายงานประจำปีไปยังช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบภารกิจ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More