ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดฯ ณัฐพล ต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน ในโอกาสศึกษาดูงานกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดฯ ณัฐพล ต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน ในโอกาสศึกษาดูงานกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ต้อนรับ รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานกระทรวงอุตสาหกรรม

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ต้อนรับ รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำเสนอการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้ง 13 ด้าน บนพื้นฐานของนโยบาย “MIND” ใช้ “หัว” และ “ใจ” ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน เช่น การบังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลโรงงานเหมืองแร่ กลไกในการบริหารจัดการงบประมาณ เชื่อมโยงความร่วมมือ “อาชีพดีพร้อม” กับกระทรวงต่าง ๆ นโยบายช่วยโควิด-19 : 90 วันทำทันที การสนับสนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ การดูแลผู้บริโภคผ่านสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. QR Code และ Eco Sticker รวมถึงระบบต่าง ๆ ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ (I-DEE) และ ระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม เชื่อมโยงทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม i-Industry เป็นต้น บนพื้นฐานของความสำเร็จ 4 มิติ ได้แก่ 1. ด้านธุรกิจ 2. ด้านชุมชนและสังคม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4. ด้านการกระจายรายได้

นอกจากนี้ ผู้บริหารกระทรวง ยังได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะสอบถาม ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะได้ชื่นชมการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ทั้งตามหน้าที่พื้นฐานของรัฐ และหน้าที่ของรัฐในการกำกับให้สิทธิของประชาชน เป็นสิ่ง “ฉันต้องได้” รวม 13 ด้านอีกด้วย

 ที่มา : 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More