ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กยท. ผลักดันการซื้อขายยางมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืนสำเร็จ ดีลแรกกว่า 500 ตัน

กยท. ผลักดันการซื้อขายยางมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืนสำเร็จ ดีลแรกกว่า 500 ตัน

นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ซื้อยางหลายประเทศให้ความสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กยท. จึงเร่งส่งเสริมสวนยางไทยให้เข้าสู่ระบบการรับรองป่าไม้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี ตั้งแต่กระบวนการปลูกสร้างสวนยาง เก็บเกี่ยว แปรรูป และผลักดันให้เกิดการซื้อ – ขายผลิตภัณฑ์จากยางพารามาตรฐานสากลผ่านระบบตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย รวบรวมคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อยางแล้วประสานการยางแห่งประเทศไทย ระดับเขตที่จะมีข้อมูลของเกษตรกรที่ทำสวนยางผ่านมาตรฐานที่กระจายอยู่ในแต่ละภาค เพื่อหาผลผลิตยางที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ

โดยการส่งมอบยางตามสัญญาการซื้อขายยางก้อนถ้วยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามหลักสากล ระหว่างสหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด และบริษัท ไทยอิสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด เป็นการซื้อขายยางกว่า 500 ตัน ซึ่งส่งมอบยางล๊อตแรกแล้ว 60 ตัน นับเป็นจุดเริ่มต้นและต้นแบบให้เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความมั่นใจในการทำสวนยางตามมาตรฐานสากล เพื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายยางที่ราคาสูงกว่ายางทั่วไป นำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพการทำสวนยาง

ด้านนายธรรม นิลสุวรรณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า เมื่อปี 2565 มีเนื้อที่สวนยางกว่า 3,600 ไร่ การขายยางก้อนถ้วยของสถาบันครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แนวทางเพิ่มมูลค่าสินค้าและความยั่งยืนของสวนยางพารา เป็นสิ่งที่สะท้อนและตัวอย่างที่ดีสำหรับเกษตรกร กลุ่มสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวสำหรับการดำเนินธุรกิจการซื้อ – ขายยางพาราที่จะเกิดขึ้นสหกรณ์แห่งนี้สามารถดำเนินการจัดการสวนยางและได้รับใบรับรองมาตรฐานฯ สำเร็จเป็นแห่งแรก โดยภายในเดือนเมษายนนี้จะมีสถาบันเกษตรกรอีก 2 กลุ่มที่จะได้รับใบรับรอง ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยก้านเหลือง จำกัด คาดว่าจนถึงปี 2567 จะมีสถาบันเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 8 แห่ง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว รวมเป็นพื้นที่สวนยางไม่น้อยกว่า 15,000 ไร่ ทั้งนี้จะยึดความต้องการของตลาดเป็นแนวทางในการส่งเสริมการผลิตยาง

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230222103228402

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More