ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมขับเคลื่อน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมขับเคลื่อน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดประจำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมได้รับทราบ ความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดใน 7 อำเภอ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเขตเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 16 เขต และมีเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเพียงรายเดียวจำนวน 12 เขต

ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครหลายคน จำนวน 4 เขต มีเกษตรกรที่มีสิทธิ์การเลือกตั้งจำนวน 24,414 คน ทั้งนี้ขอเชิญชวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดต่อไปโดยหน่วยการเลือกตั้งใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองมี 8 หน่วยเลือกตั้ง เขตในตำบลปางหมู ตำบลหมอกจำแป่ และตำบลห้วยผา อำเภอแม่สะเรียง มี 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ ตำบลบ้านกาด และตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อยมี 7 หน่วยเลือกตั้งได้แก่ ตำบลแม่ลาน้อย ตำบลแม่นาจาง ตำบลแม่โถ ตำบลสันติคีรี และตำบลแม่ลาหลวง ส่วนอำเภอสบเมยมีจำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ ตำบลกองก๋อย และตำบลป่าโป่ง

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศจะมีในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น-17.00 น. งานหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใกล้บ้านเลือกได้ 1 เขต 1 เบอร์ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อให้เกษตรกรเข้ามาเป็นตัวแทนแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230222112411443

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More