ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคดิจิทัล” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม

DGA ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคดิจิทัล” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ  DGA โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคดิจิทัล” ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักงานประกันสังคม ได้เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรได้ พร้อมรับชมการสาธิตระบบ E-Saraban และแอปพลิเคชันทางรัฐ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน DGA

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)