ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรังจัดโครงการขยายผลการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึก และหวงแหนมุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จังหวัดตรังจัดโครงการขยายผลการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึก และหวงแหนมุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันนี้ (22 ก.พ.66) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึก และหวงแหนมุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับงาน กศน.จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

สถาบันพระมหากษัตริย์ หนึ่งในสามเสาหลักสำคัญของประเทศไทย ที่ยืนหยัดมานับพันปีจนถึงปัจจุบัน โดยมีบทบาทมีคุณูปการนำพาคนไทยสร้างชาติ รักษาเอกราช วัฒนธรรม ความเป็นไทยให้คงอยู่รอด ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ ที่ยังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรักษาเอกลักษณ์ความเป็นชาติไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งจังหวัดตรัง ได้รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับสมบูรณ์ปี 2564 และคู่มือการปฏิบัติงานดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ สร้างความภาคภูมิใจและสำนึกความเป็นไทย พร้อมขยายผลการดำเนินงานที่มุ่งเน้นกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่มีความสนใจให้เกิดความรักชาติ รักแผ่นดินเกิดของตนเอง ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย และให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของชาติไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ทางการศึกษา และนักศึกษา กศน.จังหวัดตรัง จำนวน 200 คน ซึ่งในการอบรมมีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 1. ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2. การสร้างความตระหนักในการ ร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติและพิธีปฏิญาณตนปกป้องสถาบันและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ 3. จิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230222144605532

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More