ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำพูนเชิญชวนเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” สร้างแบบอย่างการทำความดี มุ่งเป้าสู่สังคมคุณธรรม

จังหวัดลำพูนเชิญชวนเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” สร้างแบบอย่างการทำความดี มุ่งเป้าสู่สังคมคุณธรรม

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม 5 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้ดำเนินงานโครงการ “คนดีศรีจังหวัด” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีคุณธรรมหรือทำความดี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและผลงานที่ได้รับการยกย่องให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง เป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจในการทำความดีแก่บุคคลอื่นในสังคม ซึ่งจะส่งผลสำคัญในการพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ให้ก้าวไปสู่ระดับคุณธรรมต้นแบบเพิ่มมากขึ้น

สำหรับคำว่า “คนดีศรีจังหวัด” หมายถึง บุคคลที่ดำรงตนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการดังกล่าว ตลอดจนกระทำความดีและคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน องค์กร และสังคม เหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ

โดยรางวัลคนดีศรีจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเด็กและเยาวชน อายุ 13-25 ปี จังหวัดละ 1 รางวัล และประเภทประชาชน จังหวัดละ 1 รางวัล โดยกรมการศาสนา ได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายในจังหวัด ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมหรือมูลนิธิ ศาสนสถาน และชุมชน เข้าร่วมเสนอชื่อเด็กและเยาวชนและบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” จะได้รับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อผู้ที่ควรได้รับการพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-510243 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More