ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัด มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด หนุน อปท. ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเชื่อมโยงสอดคล้องในลักษณะ One Plan เพื่อทันต่อสถานการณ์โลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

ปลัด มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด หนุน อปท. ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเชื่อมโยงสอดคล้องในลักษณะ One Plan เพื่อทันต่อสถานการณ์โลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

วันที่ 23 ก.พ. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะให้เป็นปัจจุบันและสามารถปฏิบัติได้กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และที่สำคัญคือมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะ One Plan

“กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน โดยนำข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มาปรับใช้ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) และนำไปใช้ในการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดในการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยดูสภาพบริบทพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่สามารถดำเนินการนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 มาลงรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด คือ ภายใน 120 วัน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาผ่อนผันการดำเนินการกรณีดังกล่าว” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนทุกระดับ อันจะนำมาซึ่งการดำเนินงานที่เกิดประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและบูรณาการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และสนองตอบต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน อันจะส่งผลให้การดำเนินภารกิจในด้านการให้บริการสาธารณะและดูแลสารทุกข์สุขดิบในมิติต่าง ๆ ต

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More