ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ กำชับนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพก่อนออกเรือเพื่อความปลอดภัย

กรมเจ้าท่า คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ กำชับนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพก่อนออกเรือเพื่อความปลอดภัย

กรมเจ้าท่า คุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำ กำชับนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพก่อนออกเรือเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ควบคุม กำกับ และอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปฏิบัติการ) กำกับ ดูแล ตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำ เน้นย้ำประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องสวมใส่เสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำตลอดเวลา โดยในส่วนของการท่องเที่ยวทางน้ำในภูมิภาคที่ 7 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการกำกับดูแล ควบคุม คุมเข้ม อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ดังนี้
 – สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย ออกตรวจตราปราบปราม ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณ ท่าเรือวัดพระธาตุหล้าหนอง เรือโดยสาร 7 ลำ 41 เที่ยว ผู้โดยสาร 175 คน ท่าเรือเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรือโดยสาร 115 ลำ 54 เที่ยว ผู้โดยสาร 659 คน ท่าเรือทะเลบัวแดง เรือโดยสาร 54 ลำ 54 เที่ยว ผู้โดยสาร 478 คน ท่าเรือด่านศุลกากรบึงกาฬ เรือโดยสาร 6 ลำ 3 เที่ยว ผู้โดยสาร 39 คน ท่าเรือศุลกากรปากชม เรือโดยสาร 5 ลำเที่ยวไป 11 เที่ยว ผู้โดยสาร 29 คน และเที่ยวกลับ 6 เที่ยว ผู้โดยสาร 58 คน- สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา จัดอบรม ให้ความรู้ ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้ประกอบการเรือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พื้นที่เขื่อนลำแชะ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการอบรม จำนวน 25 คน และได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตรา ปราบปราม ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ โดยตรวจเรือโดยสารจำนวน 15 ลำ ตรวจความปลอดภัยตัวเรือและอุปกรณ์ประจำเรือให้มีความพร้อมในการใช้งาน อาทิเสื้อชูชีพ พวงชูชีพ มีความพร้อมในการให้บริการ พร้อมทำการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริเวณเขื่อนลำแชะ บ้านมาบกราด ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา- สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จัดชุดเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราปราบปราม พื้นที่จุดจอดเรือแม่น้ำโขง ตำบลเหล่างาม ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร และตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ จุดจอดเรือสามพันโบก ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 ลำ จุดจอดเรือหาดสลึง ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 ลำ และท่าเรือปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ลำ รวมทั้งสิ้น 21 ลำ
 
พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของกรมเจ้าท่าโดยเคร่งครัด และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม ได้จัดอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือเจ็ตสกี และความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 26 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดมโนภิรมย์ รวมถึงสร้างรายได้ให้ราษฎรในท้องถิ่น ให้ผู้ประกอบกิจการ และประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ณ บริเวณหาดมโนภิรมย์ บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
 
ทั้งนี้ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า จากมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้จัดเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตรา อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยทางน้ำ อย่างเคร่งครัด โดยเรือต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือครบถ้วน ผู้ควบคุมเรือโดยสารต้องมีความพร้อมไม่เสพติดของมึนเมาและห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตราที่กำหนด ท่าเรือต้องปลอดภัยมีอุปกรณ์ประจำท่าเรือ มีการประชาสัมพันธ์การสวมใส่เสื้อชูชีพ และขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรืออย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More