ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบัน TDGA ภายใต้ DGA เปิดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 1 (GDPO#1) เร่งสร้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐทั่วประเทศ

สถาบัน TDGA ภายใต้ DGA เปิดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 1 (GDPO#1) เร่งสร้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐทั่วประเทศ

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงาน สำนักงานพัฒนารฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) เปิดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 1 (GDPO#1) โดยมี ดร.ศุภวรรณ ธาราโภคากุล ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบัน TDGA กล่าวเปิดหลักสูตรพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งในวันแรกนี้จะมีการอบรมเรื่องกฎหมายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหัวข้อ หลักการและสาระสำคัญของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
สำหรับหลักสูตร GDPO นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง DGA สคส. และ สคช. ในการเร่งสร้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐทั่วประเทศ เพื่ออัปสกิลให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)