ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจทาวันฯ ลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานประกอบการที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ตรวจทาวันฯ ลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานประกอบการที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานประกอบการที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมดูแลชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม ครบทุกมิติ ตามนโยบาย MIND กระทรวงอุตสาหกรรม

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SCGP โรงงานวังศาลา) ประกอบกิจการผลิตกระดาษอุตสาหกรรม ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ESG 4 Plus หรือ BCG model ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมดูแลช่วยเหลือสังคมชุมชนโดยรอบโรงงาน และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการชุมชนไร้ (like) ขยะ (Zero waste community) โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการพากระดาษกลับบ้าน และโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ถังหมักรักษ์โลก โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะในชุมชน เป็นต้น ขณะนี้ได้ปลูกต้นไม้สะสมแล้วมากกว่า 58,450 ต้น คิดเป็นปริมาณดูดซับคาร์บอน จำนวน 555 ตัน/ปี เป็นการส่งเสริมสังคมที่น่าอยู่ และสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เวลา 11.00 น. ผู้ตรวจทาวันฯ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานบ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ Paper Band ซึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG โดย บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SCGP โรงงานวังศาลา) ขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายออกนอกบริเวณโรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นำมาใช้เป็นวัตถุดิบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานบ้านท่าตะคร้อ ใช้จักสานและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น กระเป๋าถือสตรี ตะกร้า กล่องใส่ปากกา เป็นต้น ช่วยสนับสนุนการใช้เศษวัสดุจากการผลิตมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เกิดการสร้างรายได้ มูลค่าเพิ่มถึง 400 เท่า และการจ้างงานในชุมชนโดยรอบโรงงาน
ผู้ตรวจทาวันฯ ได้ชื่นชมการดำเนินธุรกิจของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SCGP โรงงานวังศาลา) ที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมดูแลชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างดียิ่งมาตลอด ครบทุกมิติ ตามนโยบาย MIND ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการย้อมสีจากธรรมชาติ การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมส่งเสริมด้านการตลาดต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More