ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดฯ ณัฐพล บินขึ้นเหนือ รุดตรวจเยี่ยม สอจ.เชียงราย เน้นย้ำสร้างสมดุลให้โรงงาน ด้วยแนวทาง 4 มิติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปลัดฯ ณัฐพล บินขึ้นเหนือ รุดตรวจเยี่ยม สอจ.เชียงราย เน้นย้ำสร้างสมดุลให้โรงงาน ด้วยแนวทาง 4 มิติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การลงพื้นตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

 

จังหวัดเชียงราย – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอรายงานภาพรวมการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ณ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

สอจ. เชียงราย ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน มุ่งการดำเนินงานภายใต้นโยบาย MIND ใช้หัว และใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ด้วยแนวทาง 4 มิติ ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการมาตรฐานและการรับรอง มอก.เอส การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การสร้างช่องทางธุรกิจตามแนวทาง BCG Model เป็นต้น ส่วนในด้านปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น ด้านผังเมือง ผู้ประกอบการยังขาดประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ การสนับสนุนด้านเงินทุน การขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณจำกัด และบ้านพักชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้คำแนะนำในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ต้องให้โรงงานเติบโตอย่างสมดุล โดยเชื่อมโยงทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย ความสำเร็จของธุรกิจ การดูแลชุมชนและสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปไม่ได้ ส่วนในด้านการปล่อยสินเชื่อของ SME D BANK ควรพิจารณา SME ที่มีศักยภาพ และดำเนินธุรกิจตามนโยบาย 4 มิติด้วย เพื่อลดปัญหาหนี้สูญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อธนาคารได้ ขณะที่ในด้านโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาด้านผังเมือง ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบโรงงาน

สำหรับในด้านงบประมาณของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทุกท่าน หาแนวทางในการของบประมาณเพิ่มขึ้น ส่วนในด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ได้มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และในด้านแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการมอบหมายให้ กองตรวจราชการ (กตร.) จัดทำขั้นตอนการดำเนินการที่เป็นมาตรฐานในรูปแบบเดียวกัน

ขณะที่ รองปลัดฯ ณัฏฐิญา กล่าวเสริมว่า การพัฒนาประเทศให้เติบโตและยั่งยืน เกิดจากการพัฒนาในระดับภูมิภาค ดังนั้น สอจ. ต่าง ๆ จึงควรมุ่งยกระดับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้งบประมาณอย่างสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งควรพิจารณายุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดเพื่อของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาในพื้นที่ ส่วนในด้านการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ใน สอจ. มอบหมายให้ กยผ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในภาพรวม เพื่อซ่อมแซมบ้านพักให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

ด้าน หน.ผตร. ได้มอบหมายให้ กตร. ดำเนินการจัดทำแผนของบประมาณเงินบำรุงพิเศษ จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เพื่อนำงบประมาณบางส่วนมาใช้เป็นงบดำเนินงานให้กับ สอจ. ต่าง ๆ

ส่วน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอความร่วมมือ สอจ. จัดทำหนังสือถึงจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือสำรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและความต้องการของโรงงาน รวมถึงฝากเชิญชวน สอจ. เข้าอบรบให้ความรู้ด้าน iSingle Form เพื่อรับทราบประโยชน์และวิธีการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม

จากนั้นเวลา 16.00 น. ปลัดฯ ณัฐพล พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาเชียงราย พร้อมแนะนำแนวทางการช่วยเหลือด้านสินเชื่อต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการ โดยมี นายอนุพงษ์ แสงอรุณทอง ผู้อำนวยการภาค 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเรียนผลการดำเนินการด้านการปล่อยสินเชื่อให้กับ SME อัตราหนี้สูญ ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา และการให้สินเชื่อผ่านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More