ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เลขา.รมว.กษ.ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 1 / 2566

เลขา.รมว.กษ.ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 1 / 2566

  นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 1 / 2566 เพื่อติดตามรับฟังผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยโครงการฝายราษีไศล ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านโปรแกรม     การประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting )
                          ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 1) บัญชีรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ว่าได้ทำประโยชน์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 และตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่ทับซ้อนกับแปลงที่         กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จ่ายไปแล้ว จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 60 แปลง เนื้อที่ 202-0-98 ไร่ เป็นเงินจำนวน 6,471,840 บาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 108 แปลง เนื้อที่ 227-2-99.96 ไร่ เป็นเงินจำนวน 7,287,996.80 บาท และจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน  106 แปลง เนื้อที่ 210-2-31.15 ไร่ เป็นเงินจำนวน 6,738,492 บาท ทั้งสิ้น และ 2) บัญชีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์การทำประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 ประกอบผลการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯ (ชุดใหญ่) กับคณะทำงานพิจารณาคำร้องคัดค้านฯ (อุทธรณ์) ทั้ง 3 จังหวัด        เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 และตามความเห็นของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์         และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่ทับซ้อนกับแปลงที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จ่ายไปแล้ว จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 71 แปลง เนื้อที่ 96-3-08.95 ไร่ เป็นเงินจำนวน 3,096,716 บาท จังหวัดสุรินทร์จำนวน 129 แปลง เนื้อที่ 456-3-81 ไร่ เป็นเงินจำนวน 14,622,480 บาท และจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 44 แปลง เนื้อที่ 276-2-18 ไร่ เป็นเงินจำนวน 8,849,440 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 518 แปลง เนื้อที่ 1,470-3-37.06 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 47,066,964.80 บาท

ที่มา: 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More