ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุรินทร์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

จ.สุรินทร์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 พร้อมวางพานพุ่มถวายสักการะ และกล่าวคำสดุดีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่น มอบเกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่น มอบเกียรติบัตรการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มอบเงินโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรก และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนเพียงหลวง 8 โดยมี นายนิรันดร์ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ประธาน/กรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว มีการจัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมการบริจาคโลหิต การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของขบวนการสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรวมพลังแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230224231746506

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More