จ.สุรินทร์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

จ.สุรินทร์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 พร้อมวางพานพุ่มถวายสักการะ และกล่าวคำสดุดีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่น มอบเกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่น มอบเกียรติบัตรการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มอบเงินโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรก และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนเพียงหลวง 8 โดยมี นายนิรันดร์ อ่อนนุ่ม สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ประธาน/กรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว มีการจัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมการบริจาคโลหิต การจัดงานครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของขบวนการสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรวมพลังแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230224231746506

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More