ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ส่งเสริมศักยภาพสตรี ทำเกษตรทันสมัย และอัจฉริยะตามแนวทาง smart farming ทำการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร พร้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG

อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ส่งเสริมศักยภาพสตรี ทำเกษตรทันสมัย และอัจฉริยะตามแนวทาง smart farming ทำการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร พร้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอดคล้องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านสร้าง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง โดยเน้นให้กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพแล้ว ยังได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยสนับสนุน และส่งเสริมให้กลุ่มสตรี โดยเฉพาะกลุ่มที่ประกอบอาชีพเกษตร และประมง ได้มีความสามารถ และองค์ความรู้ในการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และลดต้นทุน พร้อมเน้นย้ำว่าจะต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG ด้วย

นอกจากนี้นายอำเภอบ้านสร้างยังขอให้กลุ่มสตรีอำเภอบ้านสร้าง ร่วมด้วยช่วยกันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการปลูกพืชผักสวนครัว และสมุนไพร ทั้งในระดับครัวเรือน และชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับประชาชนในชุมชนอีกด้วย

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More