ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 มหาสารคาม กระตุ้นเกษตรกรตื่นตัวผลิตเพื่อการบริโภคและส่งออก

งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 มหาสารคาม กระตุ้นเกษตรกรตื่นตัวผลิตเพื่อการบริโภคและส่งออก

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิด “งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566” จังหวัดมหาสารคาม ว่า แพะเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย ประชากรแพะในปี 2566 มีจำนวน 1,492,841 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ รวม 90,204 ราย ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยและเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม

กรมปศุสัตว์ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงระบบการเลี้ยงแพะของเกษตรกร โดยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ชมรมผู้เลี้ยงแพะ และเครือข่ายเกษตรกร มีการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ทุกภาคของประเทศ ตลอดจนกำหนดจัดงานแพะแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตื่นตัว สร้างความรู้ ความมั่นใจในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะไปสู่ระบบการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก มีการพัฒนาสายพันธุ์แพะ การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตในหลากหลายรูปแบบ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การจัดการด้านการตลาด

โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายผลผลิตไปสู่ตลาดในทุกช่องทาง รวมทั้งอนุรักษ์สายพันธุ์แพะที่เป็นอัตตลักษณ์ท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรทุกระดับ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศ

โดยในปี 2566 กรมปศุสัตว์มอบให้จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับภาคีเครือข่าย การจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24–25 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในอาชีพการเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบการเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ์ การจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ ร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภูมิภาคทั่วประเทศและการค้าระหว่างประเทศ

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230225192241647

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More