ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.เกษตรฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

รมว.เกษตรฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

รมว.เกษตรฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งภายใต้เศรษฐกิจฐานราก หวังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

 

        ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งสหกรณ์ในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของประชาชนในระดับฐานรากเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก ทั้งนี้ เศรษฐกิจฐานราก คือระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพึ่งพาตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้เศรษฐกิจฐานรากจะต้องมีแนวทางการพัฒนา การจัดการ การสร้างความสัมพันธ์ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างผู้คนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงความจำเป็นพื้นฐานต่าง ๆ สำหรับคนในพื้นที่ ซึ่งสหกรณ์นั้นถือว่าเป็นแนวทางเดียวกับเศรษฐกิจฐานราก เพราะเป็นรวมตัวกันของผู้คนในสังคมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
        ทั้งนี้ ปัจจุบันสหกรณ์แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีจำนวนสหกรณ์ทั้งสิ้น 6,561 สหกรณ์ แยกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร (เกษตร ประมง และนิคม) จำนวน 3,391 สหกรณ์ และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนี่ยน) จำนวน 3,170 สหกรณ์ และมีสมาชิกสหกรณ์รวมประมาณ 11 ล้านคน
        “สันนิบาตสหกรณ์ฯ ถือเป็นหัวขบวนของสหกรณ์ไทย โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจในวิธีการสหกรณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป ซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบ 107 ปีการสหกรณ์ไทย และเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งสหกรณ์จะต้องมีพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ เพื่อดูแลสมาชิกที่มีถึง 11 ล้านครัวเรือน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกสหกรณ์เป็นรากฐานของประเทศ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ทำงานร่วมกับสันนิบาตอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อาทิ การแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น สำหรับสหกรณ์ที่มีการทุจริต ได้กำชับว่าคนผิดต้องได้รับการลงโทษ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบบัญชี ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะต้องทำงานเข้มข้นมากกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยให้การทุจริตลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะหาแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ จึงขอให้เชื่อมั่นว่าจะทำอย่างเต็มที่แน่นอน” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ที่มา: 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More