ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พด. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถหมอดินอาสา 4 หลักสูตร สู่การนำพาการผลิต พิชิตตลาด เป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่การเกษตรทั่วไทย

พด. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถหมอดินอาสา 4 หลักสูตร สู่การนำพาการผลิต พิชิตตลาด เป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่การเกษตรทั่วไทย

กรมพัฒนาที่ดิน จัดหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถหมอดินอาสาทั่วประเทศ 4 หลักสูตร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูหมอดินสอนน้อง พัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอดประสบการณ์  มุ่งหวัง  “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด” ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่การเกษตรทั่วไทย

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน จัดโครงการการฝึกอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ นำไปใช้พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองได้ พร้อมสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาในการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมอดินอาสาที่ประสบความสำเร็จ นำไปพัฒนาขีดความสามารถได้ หมอดินอาสามีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปสู่พี่น้องเกษตรกร นอกจากนี้ ยังเป็นเครือข่ายเกษตรกรขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีองค์ความรู้ สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ  2566 แบ่งเป็น 4 หลักสูตร ที่มีความต่อเนื่องกัน ดังนี้ หลักสูตรที่ 1 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในงานวันดินโลก ในปี 2565 จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสา พูดคุยภาษาหมอดิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตหัวข้อ “Soils, where food begins” อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน  หลักสูตรที่ 2 การปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกหมอดินอาสาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์หมอดินอาสา (ครูหมอดินสอนน้อง) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร โดยมีครูหมอดินบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตามความเชี่ยวชาญโดยให้สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน) เพื่อพัฒนาให้มีองค์ความรู้ สามารถใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่นของตนเอง และ หลักสูตรที่ 4 วันหมอดินอาสา 10 กุมภาพันธ์ โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จระหว่างหมอดินอาสาและเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสาที่สร้างคุณประโยชน์มาอย่างยาวนาน จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 

“ปี 2566 นี้ กรมพัฒนาที่ดิน มีเป้าหมายพัฒนาขีดความสามารถ ในเรื่อง การตลาดนำการผลิต และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดการที่ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการสนับสนุนให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 และแอปพลิเคชันต่างๆ ของกรมฯ สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจตามนโยบาย ของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เป็นประธานกลุ่มในโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และโครงการหมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero waste) เพื่อเป็นต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีลดขยะเศษวัสดุและของเสียในชุมชนให้กลับมาใช้ประโยชน์ ” นายปราโมทย์ กล่าวในที่สุด

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More