ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเพชรบุรี น้อมรำลึกเทิดทูนพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ จัดงานสหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

จังหวัดเพชรบุรี น้อมรำลึกเทิดทูนพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ จัดงานสหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

เวลา 09.00 น. วันนี้ (26 ก.พ.66) นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ และกระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรีร่วมกิจกรรม “สหกรณ์เพชรบุรีร่วมใจ 66 ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำสมาชิกสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประกอบพิธีถวายสักการะพระรูป พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ วางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายสดุดี ด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ การขับเคลื่อนกระบวนการด้านการสหกรณ์ โดยเฉพาะการใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเกษตรกร เกิดความร่วมมือเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายช่วยเหลือ ซึ่งเห็นได้จากโครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการผ่านมายังสหกรณ์ทุกประเภท ส่งเสริมพันธมิตรที่ดีต่อการสร้างพลังสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง และเกิดการแพร่ขยายไปยังประชาชน ได้นำวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน สมาชิกสหกรณ์มุ่งทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม มุ่งเน้นช่วยเหลือมวลสมาชิกของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคง

การจัดกิจกรรมในงานประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 71 รูป การบริจาคโลหิต การประกวดร้องเพลงของบุคลากรสหกรณ์ และมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดและสหกรณ์ที่ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมมอบโล่เกียรติคุณรางวัลทรงคุณค่าแห่งปี ฯ ด้วย

สำหรับความสำคัญเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ขบวนการสหกรณ์ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ทรงส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์อย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศยังประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและสมาชิก เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา :https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230226103142723

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More