ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “บ้านนี้(อำเภอ)มีรักปลูกผักกินเอง”และ “ถนนนี้มีผล ผู้คนรักกัน”ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “บ้านนี้(อำเภอ)มีรักปลูกผักกินเอง”และ “ถนนนี้มีผล ผู้คนรักกัน”ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “บ้านนี้(อำเภอ)มีรักปลูกผักกินเอง”และ “ถนนนี้มีผล ผู้คนรักกัน”ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

อำเภอนาแห้ว โดยนายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “บ้านนี้(อำเภอ)มีรักปลูกผักกินเอง”และ “ถนนนี้มีผล ผู้คนรักกัน”ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (ชีวิตดีที่นาแห้ว) บริเวณรั้วรอบที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและแหล่งอาหารของชุมชน โดยปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชไม้เลื้อย เพื่อเป็นตัวอย่างการบริหารพื้นที่อย่างจำกัดก็สามารถปลูกผักสวนครัวได้ ประชาชนอำเภอนาแห้วจะได้นำไปเป็นแบบอย่างและปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เพื่อประชาชนอำเภอนาแห้วจะได้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และเงินออม และมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยไว้รับประทานทั้งปี นอกไปจากนั้นยังทำเสวียนเพาะเห็ดบริเวณต้นไม้ภายในที่ว่าการอำเภอ

ทั้งนี้ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรมและร่วมลงชื่อคำประกาศปฏิญญาที่นาแห้ว “เราชาวนาแห้วขอประกาศว่าเป็นภาพตามฝัน” ซึ่งเป็นการนำความรู้จากการอบรมหลักสูตรผู้นำขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อน ภายใต้ชื่อโครงการ “ชีวิตดีที่นาแห้ว” เพื่อเป็นน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในดำเนินชีวิต และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชนอำเภอนาแห้วอย่างยั่งยืนสืบไป

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More