อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด “ชีวิตดี ที่นาแห้ว”

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด “ชีวิตดี ที่นาแห้ว”

อำเภอนาแห้ว โดยนายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นประธานประชุมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีพระเจ้าคณะอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ภาคีเครือข่าย โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ด้วยแนวคิด “ชีวิตดี ที่นาแห้ว”เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ สร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมอาชีพและรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และในช่วงระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566

อำเภอนาแห้ว โดยนายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นำทีมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย เตรียมแปลงเพื่อจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “บ้านนี้(อำเภอ)มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ถนนนี้มีผล ผู้คนรักกัน”ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (ชีวิตดีที่นาแห้ว) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ รั้วรอบที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและแหล่งอาหารของชุมชน โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายต่อไป

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230226122827745

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More