ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด “ชีวิตดี ที่นาแห้ว”

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด “ชีวิตดี ที่นาแห้ว”

อำเภอนาแห้ว โดยนายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นประธานประชุมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีพระเจ้าคณะอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 7 ภาคีเครือข่าย โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ด้วยแนวคิด “ชีวิตดี ที่นาแห้ว”เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ สร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมอาชีพและรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และในช่วงระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566

อำเภอนาแห้ว โดยนายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นำทีมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย เตรียมแปลงเพื่อจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “บ้านนี้(อำเภอ)มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ถนนนี้มีผล ผู้คนรักกัน”ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (ชีวิตดีที่นาแห้ว) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ รั้วรอบที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและแหล่งอาหารของชุมชน โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายต่อไป

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230226122827745

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More