ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผวจ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีกวนข้าวยาคู ตามปีเกิด ณ อุทยานธรรม วัดวังตะวันตก

ผวจ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีกวนข้าวยาคู ตามปีเกิด ณ อุทยานธรรม วัดวังตะวันตก

วันนี้ (26 ก.พ. 66) ที่วัดวังตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานแม่บ้าน?มหาดไทย?จังหวัด?นครศรี?ธรรมราช? คณะครูอาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน พุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกวนข้าวยาโค ตามปีเกิด และกิจกรรมตลาดนัดวัดวังตะวันตก ทั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานประเพณี?พิธีกวนข้าวยาคูให้อยู่คู่ท้องถิ่นเมืองนครสืบไป

สำหรับพิธีกวนข้าวยาคู ถือเป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสยาคู เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วก็ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ พุทธศาสนิกชนจึงมีความเชื่อว่า ข้าวยาคูเป็นอาหารทิพย์ ผู้ที่ได้รับประทานจะมีสมองดีเกิดปัญญา มีอายุยืนยาว มีพลานามัยสมบูรณ์ ผิวพรรณผ่องใสและเป็นยาขนานเอกที่สามารถขจัดโรคร้ายได้ทุกชนิด ทั้งยังบันดาลความสำเร็จสมความปรารถนาอีกด้วย

นอกกจากนี้พิธีกวนข้าวยาคูยังให้สาระสำคัญ ทั้งด้านความรักความสามัคคีของชาวบ้านในการกวนข้าวยาคู ซึ่งข้าวยาคูจะทำสำเร็จได้ด้วยความสามัคคี การปรองดอง พร้อมเพรียงกันในการเตรียมเครื่องใช้และเครื่องปรุง ซึ่งมีมากกว่า 50 ชนิด ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 ชั่วโมง ซึ่งต้องมีคนกวนข้าวยาคูอยู่ตลอดเวลา เมื่อข้าวยาคูเริ่มเหนียวหนืดจะหนักมากต้องใช้แรงผู้ชายกวน ชาวบ้านจึงต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง การกวนข้าวยาคูจึงสำเร็จ รวมทั้งการแบ่งปันข้าวยาคู โดยตักใส่ถาดเกลี่ยให้บางๆ ตัดเป็นชิ้นนำไปถวายพระ และแจกจ่ายญาติมิตรที่มาร่วมในพิธี การแบ่งปันข้าวยาคูนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เกิดความห่วงใยซึ่งกันและกัน แม้ไม่ได้มาร่วมกวนข้าวยาคู

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230226123032746

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More