ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ปลัด จตุพร” ร่วมเปิดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ประจำปี 2566

“ปลัด จตุพร” ร่วมเปิดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ประจำปี 2566

“ปลัด จตุพร” ร่วมเปิดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ประจำปี 2566

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารภาคีเครือข่ายจาก 13 องค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มีการบูรณาการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ระหว่างมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายรวม 13 หน่วยงาน เพื่อมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่า เกิดความรักความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเป็นพลเมืองดี ด้วยกิจกรรมค่ายที่บูรณาการสหวิชาการ แบบ Active Learning เข้ากับการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติจริงในพื้นที่ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง สามารถต่อยอดการจัดการเรียนรู้และขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนได้อย่างเข้มแข็งจากปี 2558 ถึง 2565 สามารถพัฒนาเยาวชนและครูวิทยากรแกนนำได้ จำนวน 42,451 คน และต่อยอดขยายผล 2,357 โรงเรียน

ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/147533

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More