ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ที่ประชุมวุฒิสภา เตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่อง

ที่ประชุมวุฒิสภา เตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่อง

การประชุมวุฒิสภาในเวลา 09.30 น. วันนี้ (27 ก.พ.66) มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่อง เช่น เรื่อง ความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เรื่องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียน และเรื่องการมีกฎหมายคุณธรรมเพื่อกระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

จากนั้น มีวาระพิจารณา เรื่องด่วน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา (นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา) (ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อ 42)

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว รวม 9 ฉบับ เช่น รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และจีน เรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรม เรื่องปัญหายาเสพติดในมิติด้านความมั่นคง เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการกีฬาอย่างยั่งยืน” และเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่าตามยุทธศาสตร์ชาติ : กรณีศึกษาสินค้าเกษตรทุเรียน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230227085501842

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More