ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จัดกิจกรรมการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จัดกิจกรรมการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันนี้ (27 ก.พ. 66) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล จัดกิจกรรมการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรและเข้าชมโรงฝึกงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ช่างเชื่อมอารักโลหะด้วยมือ และช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า)

โดยมีนางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ได้กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 43 คน คณะครู และบุคลากรด้านการศึกษา จำนวน 9 คน ณ หอประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

ภายในกิจกรรมมีการแนะแนวอาชีพ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล การบรรยายชี้แจงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เรื่อเงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อื่นแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และการให้ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้นำคณะนักเรียนศึกษาดูงานเดินเยี่ยมชมโรงฝึกงานแต่ละสาขา เพื่อให้ได้รับความรู้ และได้เห็นของจริงจากโรงฝึกงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจจากความชื่นชอบความถนัดในการสมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More