ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัด สธ. เผย นายกฯ เห็นชอบให้จัดสรรงบกลาง 72.27 ล้านบาท เตรียมความพร้อมยกระดับ “ภูเก็ต” เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

ปลัด สธ. เผย นายกฯ เห็นชอบให้จัดสรรงบกลาง 72.27 ล้านบาท เตรียมความพร้อมยกระดับ “ภูเก็ต” เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบกลางปี 2566 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 72.27 ล้านบาท สำหรับโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ให้รพ.วชิระภูเก็ตเตรียมความพร้อมเป็นงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากวงเงินที่ ครม.อนุมัติทั้งหมด 1,411 ล้านบาท

          วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 83,744,022 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้รับหนังสือตอบกลับจาก นายกรณินทร์ กาญจโนมัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายจากงบกลาง 2566 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 72,277,389 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วโดยเบิกจ่ายในงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

          “สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวจะดำเนินการโดยยึดเรื่องของความโปร่งใส สุจริต ประหยัด มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชน” นพ.โอภาสกล่าว

          นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับการบริการเชิงคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพซึ่งการดำเนินการในส่วนของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประกอบด้วย ศูนย์สุขภาพและการแพทย์นานาชาติ (Medical Plaza) ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) ศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Home) และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabilitation Center) ซึ่งงบกลางที่ได้รับอนุมัตินี้เป็นงบในช่วงระยะแรกๆ ของการดำเนินการโครงการ จากวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติทั้งหมด 1,411 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More