ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ไทย-จีน ยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: มุ่งเป้าการพัฒนาสู่อาเซียน

ไทย-จีน ยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: มุ่งเป้าการพัฒนาสู่อาเซียน

             ไทย-จีนตั้งเป้าการยกระดับความร่วมมือเชิงนโยบายและผลักดันไปสู่กิจกรรมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ผลประโยชน์ในระดับอาเซียน โดยในการพบปะหารือระหว่างศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และคณะ กับ H.E. Mr. Wang Zhigang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สาธารรัฐประชาชนจีน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาร่วมกันของประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน เช่น การขจัดความยากจนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยินดีรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STI Forum) ระหว่างสองประเทศ ในปี ๒๕๖๘ เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ ๕๐ ปี ในปี ๒๕๖๘ ซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความยินดีและตอบรับข้อเสนอมาร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ประเทศไทย นอกจากนี้ ในการดำเนินความร่วมมือระดับภูมิภาค ฝ่ายไทยได้แสดงให้ฝ่ายจีนเห็นว่าไทยยินดีเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสมาชิกอาเซียนกับจีนอีกด้วย

 

 

              ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องแนวทางการดำเนินความร่วมมือในอนาคตอันใกล้ ๔ แนวทาง  ได้แก่ ๑) การจัดประชุมร่วม (Joint Meeting) ภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔ ในรูปแบบ offline ๒) การจัดทำและสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมโดยเน้นด้าน Digital เพื่อสุขภาพ ๓) ความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาห้องทดลอง (Lab) การถ่ายโอนเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ และ ๔) การสานต่อและส่งเสริมการประสานงานภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีต่างๆ เช่น กรอบจีน-อาเซียน สหประชาชาติ      แม่โขงล้านช้าง และลุ่มแม่น้ำโขง ให้เป็นไปอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More