ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมช.สุนทรนำร่องโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

รมช.สุนทรนำร่องโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการนายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมส่งเสริมการปรุงดินและปลูกผักกระเบื้อง โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายอาทิตย์  ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมอดินอาสาผู้นำประชาชนและเกษตรกร เข้าร่วมว่าจากสถานการณ์การแพร่กระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการผลิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนวัตกรรมและมุ่งสู่การพัฒนาที่สร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเชิงคุณภาพปัจจุบันกระแสความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นผู้บริโภคมีความพร้อมในการซื้อสินค้าและบริการเพื่อได้อาหารปลอดภัยต่อสุขภาพดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะได้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรปลอดภัยและยกระดับเป็นเกษตรอินทรีย์ในที่สุดกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินจึงมีแนวคิดในการส่งเสริมการปรุงดินและการปลูกผักบนกระเบื้องโดยใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติการจัดการธาตุอาหารมุ่งเน้นต้นทุนการผลิตต่ำปลอดสารเคมีและใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกสั้น

     “โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมการปรุงดินและปลูกผักกระเบื้องนับว่าเป็นโครงการที่สำคัญที่จะช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการให้มีโอกาสได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆช่วยเสริมสร้างในกระบวนการผลิตพืชลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนทางอาหารทั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดงานในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการได้เรียนรู้กระบวนการผลิตพืชผักปลอดภัยจากการปรุงดินและปลูกผักกระเบื้องสำเร็จไปได้ด้วยดี” รมช.สุนทรกล่าว

   อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินได้เห็นความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสาเกษตรกรและภาคีเครือข่ายจะเห็นได้ว่ากิจกรรมส่งเสริมการปรุงดินและปลูกผักกระเบื้องเป็นแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวมภายใต้เป้าหมายความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภคไว้ในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายหรือสร้างรายได้จากการขายผักปลอดภัยในชุมชนได้นั้นเป็นการขับเคลื่อนของภาครัฐที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 150 รายในอำเภอต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More