ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลุยขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เฉลิมพระเกียรติฯ”

นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลุยขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เฉลิมพระเกียรติฯ”

นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลุยขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เฉลิมพระเกียรติฯ”

 

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษาในวันที่ 8 มกราคม 2566 กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระอนุญาต ให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามแนวพระดำริ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การนำของนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้น้อมนำแนวพระดำริดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย มาขับเคลื่อนขยายผลในทุกอำเภอ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในแต่ละตำบลหมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับพื้นที่คู่กับโลกใบเดียวนี้ อันจะยังประโยชน์ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต่ออีกว่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญ พระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา” โดยมี นายอำเภอ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ พัฒนากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนบ้านทบศอก จำนวน 87 ครัวเรือน ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ทุกหลังคาเรือน” โดยมีการจัดให้มีการปลูกผักในครัวเรือนทุกครัวเรือนจำนวน 87 ครัวเรือน และติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำให้ครัวเรือนใกล้เคียงกันปลูกผักต่างชนิดกันบ้าง เพื่อมาแลกเปลี่ยนกัน อันจะทำให้เกิดผลเป็นความรัก ความสามัคคี เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ต่อกันของพี่น้องประชาชนในชุมชน พร้อมกับทำกิจกรรมต่อเนื่องใน กิจกรรมที่ 2 “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยได้มีการปลูกขนุน สายพันธุ์ทองประเสริฐ สองฝั่งถนนเข้าหมู่บ้านให้เป็นคลังอาหารของชุมชนในอนาคต โดยมีการปลูกขนุนจำนวน 100 ต้น ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการรัษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลง (MOU) ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมลงนามกับ UN ประจำประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “76 จังหวัด 17 เป้าหมายการพัฒนา เพื่อประเทศที่ยั่งยืน” กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง” โดยชักชวนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ทำความสะอาดเส้นทาง เก็บกวาดขยะ และปรับภูมิทัศน์เส้นทางการคมนาคมในพื้นที่ และกิจกรรมที่ 5 การตรวจสุขภาพกองทุนต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน/กองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญความยากจน(กข.คจ)

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวในช่วงท้ายว่า การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานภาคี ผู้บริหาร อปท. ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง จนประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหมาย และจะได้ติดตามสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง ขยายผลสู่ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ให้ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More