ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัด.กษ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566

รองปลัด.กษ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.20 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสตูล โดยมีเรื่องสำคัญเพื่อพิจาณาในที่ประชุมดังนี้
1) โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูล พ.ศ.2566-2572 (ระยะเวลา 7 ปี)
2) กรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยงจังหวัดสตูลให้เห็นเป็น Word Class Southern Border ,Thaland. The Rivera of South East Asia
3) โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตตายูฮิตัมของมาเลเซีย เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นทีเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา
4) การให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการประจำปีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5) (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. …
6) แผนส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเปราะบาง เพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
7) การพัฒนาระดับการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8) การขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นทีพิเศษ ให้กับผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น
9) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2566-2570 (ระยะเวลา 5 ปี)

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More