ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลนครยะลา มอบทุนการศึกษา 227 ทุน แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครยะลา มอบทุนการศึกษา 227 ทุน แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครยะลา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครยะลา และทุนยะลามาราธอน โดยมีนายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครยะลา และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครยะลาให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครยะลา รวมทั้งสิ้น 176 คน ประกอบด้วย ทุนช่วยเหลือนักเรียน ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล ระดับประถมศึกษา จำนวน 52 คน เป็นเงิน 104,000 บาท ทุนช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 29 คน เป็นเงิน 116,000 บาท ทุนช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 37 คน เป็นเงิน 222,000 บาท ทุนการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี จำนวน 58 คน

เป็นเงิน 669,720 บาท และได้มีการมอบทุนการศึกษาที่ได้จากการแข่งขันยะลามาราธอนอีก จำนวน 51 คน เป็นเงิน 200,000 บาท

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนคระลา ได้กล่าวให้โอวาท “การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แต่อุปสรรคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน คือ การขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษาและส่งผลกระทบ กับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน

อีกทั้ง ยังมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาหรือไม่ได้ศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เทศบาลนครยะลาจึงได้มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครยะลา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครยะลา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป

การมอบทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ทุนการศึกษาที่ได้รับในวันนี้ ขอให้นักเรียน นักศึกษา นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนพึงระลึกอยู่เสมอว่า การศึกษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน และจงตั้งใจเล่าเรียนให้สมตามความมุ่งหวังของบิดา มารดา ที่อยากเห็นบุตรทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ”

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More