ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สกสค.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ช่วยครูสอดคล้องตามความต้องการและจำเป็นของแต่ละบุคคล

สกสค.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ช่วยครูสอดคล้องตามความต้องการและจำเป็นของแต่ละบุคคล

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ได้พิจารณาทบทวนการใช้เงินของ สกสค.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน สกสค. เสนอมา โดยบอร์ด สกสค.ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่ สป.ศธ. แจ้งไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามนโยบาย ศธ.ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นสอดคล้องกันว่า การที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมตามภูมิภาค เป็นการเปิดโอกาสให้ครูและสถาบันการเงินมาพบเจรจากัน จะช่วยให้ครูได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินสอดคล้องตามความต้องการและจำเป็นของแต่ละบุคคล หาก สป.ศธ.รอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกสค. อาจกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณของ สป.ศธ มาจัดกิจกรรม จะทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูมีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อครูฯโดยทั่วกัน และจะไม่มีการโอนเงินของ สกสค.ให้ ศธ.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯแต่อย่างใด

ในส่วนของกิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างวินัยทางการเงินสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ สพฐ.นั้น คณะกรรมการบริหารโครงการฯได้เสนอว่า แม้จะเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยครูฯให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันไมให้เกิดปัญหาหนี้สิน แต่เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ศธ.มีมากกว่า 5 แสนราย ซึ่งงบประมาณที่ สกสค.ได้รับอนุมัติไว้เดิม จะจัดอบรมไม่ครอบคลุมจำนวนครูทั้งหมด ซึ่งบอร์ด สกสค.ได้พิจารณาและเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงมีมติให้ชะลอและทบทวนการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More