ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุรินทร์ ประชุมหารือการเตรียมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ครั้งที่ 2

จ.สุรินทร์ ประชุมหารือการเตรียมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ครั้งที่ 2

จ.สุรินทร์ ประชุมหารือการเตรียมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ครั้งที่ 2 

    วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมหารือการเตรียมพิธีมองสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระปณิธาน โดย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี โดยมีนายฐากร ธรรมประทีป รองเลขาธิการองคมนตรีเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธรณ์พัฒน์ จินานุรักษ์
ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 มีปลัดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอกาบเชิง ส่วนราชการระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 ตชด.21 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการสืบ สานพระราชปณิธาน (คสป.) เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎร โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ หรือองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแล ในการให้ความช่วยเหลือ ราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นอยู่ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานพิธี ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโจรก อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
     ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้มีการเตรียมการ พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน 500 คน พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 2 ทุน และเอกชนร่วมมอบอีก 20 ทุน โดยได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาเด็กนักเรียนที่รับจะได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ และสถานที่จัดนิทรรศการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงการเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้เข้ามารับบริการ

จินดาพร คล้ายคลึง : รายงาน

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More