ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 32 ของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

DGA ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 32 ของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA โดย นายสุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมด้วย นายอธิบดี ลิมสัมพันธ์สันติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน และทีมบริหารจัดการแพลตฟอร์ม ให้การต้อนรับ นิติกรระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ในกระทรวงต่าง ๆ นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ ในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 32 ของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล ในหัวข้อ บทบาท ภารกิจ การให้บริการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้แก่ ‘ระบบกลางทางกฎหมาย Law Portal (เว็บไซต์ https://www.law.go.th/)’ ‘ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ หรือ Government Data Exchange : GDX (เว็บไซต์ https://gdx.dga.or.th/Account/Login?Index=Show)’ และ ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนได้ตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัลได้อย่างตรงใจ และพร้อมร่วมเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลกับ DGA ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน DGA

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)