ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พ่อเมืองแม่กลองนำประชุมขับเคลื่อนผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ตามแนวทางประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับ

พ่อเมืองแม่กลองนำประชุมขับเคลื่อนผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ตามแนวทางประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับ

พ่อเมืองแม่กลองนำประชุมขับเคลื่อนผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ตามแนวทางประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อความยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมี นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นางสริวิไล ปุณณโอภาส โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการระดับอำเภอทั้ง 3 อำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะคณะทำงานระดับตำบล เข้าร่วมการประชุม

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) เป็นการจัดทำผังที่แสดงสภาพความเป็นจริงทางภูมิประเทศของพื้นที่ในเชิงกายภาพด้านภูมิศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ โดยจัดทำขึ้นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่อาศัย โดยเฉพาะเส้นทางน้ำ แหล่งน้ำ จุดเสี่ยง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ สภาพปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงปัญหาทางสังคม เช่น คนติดยา คนยากจน คนวิกลจริต และคนเปราะบาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐนำเครื่องมือเข้าไปหนุนเสริมความเข้าใจ ความคิด และความต้องการของคนในพื้นที่

“การดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลโดยการเขียนบันทึกในรูปแบบผังภูมิสังคมเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละพื้นที่ไปจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำที่ล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้กับพวกเราทุกคน และยังเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง “อารยเกษตร” ที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม” ผวจ.สมุทรสงคราม กล่าวเพิ่มเติม

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ยังเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยนำหลักการ Change for Good มาใช้ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดให้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อสามารถกำหนดทิศทางและกระบวนงานในการบริหารจัดการน้ำชุมชน ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามจะลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมชี้แจงและเก็บรวบรวมข้อมูล/ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ของแต่ละตำบล หมู่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และนำไปใช้กำหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อันจะทำให้เกิดการร่วมคิด ร่

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More