ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดจันทบุรี เชิญเที่ยวงาน “เสน่ห์ไม่จางที่บางสระเก้า” อ.แหลมสิงห์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัมผัสถึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชน “3 น้ำ 9 นา”

จังหวัดจันทบุรี เชิญเที่ยวงาน “เสน่ห์ไม่จางที่บางสระเก้า” อ.แหลมสิงห์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัมผัสถึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชน “3 น้ำ 9 นา”

จังหวัดจันทบุรี เชิญเที่ยวงาน “เสน่ห์ไม่จางที่บางสระเก้า” อ.แหลมสิงห์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัมผัสถึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชน “3 น้ำ 9 นา”

วันนี้ (4 มี.ค. 66) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้จังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรม “เสน่ห์ไม่จางที่บางสระเก้า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP รูปแบบใหม่ ณ บริเวณจุดเช็คอินตำบลบางสระเก้า ตลาดสี่มุมเมรุ วัดบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางสระเก้า ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจชาวบ้านที่ร่วมกันจัดงาน ซึ่งภายในงานมีการนำสินค้าจากชุมชนมาจัดจำหน่าย ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาซื้อของจับจ่ายได้สัมผัสถึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และทุกภาคีเครือข่าย

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และในฐานะข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดจันทบุรีมุ่งมั่นสนองแนวพระบรมราโชบายในการทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ้นร่วมกับทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย และหลักการทรงงาน “บวร บรม ครบ” การจัดงาน “เสน่ห์ไม่จางที่บางสระเก้า” ปี 2566 ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ควบคู่ไปกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่กลุ่มผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตำบลบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นชุมชนเกษตรกรรมของอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำที่เชื่อมสู่ทะเลป่าชายเลน ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพหลากหลายที่สำคัญ คือ การทอเสื่อกก ทำนา ทำสวนผลไม้ และการประมงพื้นบ้าน พื้นที่ในตำบลมี “3 น้ำ 9 นา” คำว่า 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ส่วนคำว่า 9 นา หมายถึง นาข้าว นากก นาปอ นาบัว นาถั่ว นาข้าวโพด นามะพร้าว นามะนาว และนากุ้ง นอกจากนี้ ในพื้นที่ยังมีการเลี้ยงผึ้ง ชันโรง และแตนเบียน เพื่อเน้นการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้ไปกำจัดศัตรูพืช และช่วยในการผสมเกษรของพืชผลทางการเกษตร โดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชนบางสระเก้านั้น จะเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ที่ฟื้นฟูทรัพยากรดินจากดินเสื่อมสภาพ เพราะการทำนากุ้งที่ใช้สารเคมี ปัจจุบัน สินค้าประมง และผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนบางสระเก้าเป็นที่นิยมของชุมชนบริเวณโดยรอบ และอำเภอข้างเคียง เพราะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ เกษตรกรมีความสุขจากการขาย คนกินก็มีความสุขที่ได้กินของอร่อยและดีต่อสุขภาพ ซี่งส่งผลต่อโลกของเราก็ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

“การจัดงาน “เสน่ห์ไม่จางที่บางสระเก้า” มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน จำนวน 3 วัน 3 คืนด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่า อย่างสร้างสรรค์จากพลังคนในชุมชน มาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งในและนอกจังหวัด ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนจับจ่ายใช้สอยในชุมชน เกิดรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ทางวัฒนธรรม ณ ตลาดสี่มุมเมรุ วัดบางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนมีมากมาย อาทิ นั่งซาเล้งฟรี ชมวิถีชุมชน การจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารชุมชน อาหารพื้นบ้าน สาธิตการทอเสื่อกกจันทบูร กิจกรรมล่องเรือชมวิวทิวทัศน์คลองบางสระเก้า สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง เมนูแกงเป็ดกะลามะพร้าว หมูชะมวง ก๋วยเตี๋ยวผัดปู ขนมจีนโบราณ การประกวด “ส้มตำลีลา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ละครเท่งตุ๊ก การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รับประทานอาหารบนเสื่อกกแคร่ไม้ไผ่ รวมถึงกิจกรรม “ปั่นปันบุญ ยลวิถีชาวบางสระเก้า เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2566” โดยจะมีการจัดงานมีไปถึงวันที่ 5 มีนาคม 2566 เริ่มจำหน่ายสินค้าชุมชนตั้งแต่เวลา 09.30 – 21.30 น. สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.บางสระเก้า โทรศัพท์ 08-2185-6556 หรือ 09-9221-7939 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น หาดแหลมสิงห์ หาดอ่าวยาง อ่าวกระทิง วัดมังกรบุปผาราม คุกขี้ไก่ ป้อมไพรีพินาศ เป็นต้น ได้มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวงาน “เสน่ห์ไม่จางที่บางสระเก้า” เพื่อเป็นกำลังให้กับคนในชุมชน และร่วมกันบอกต่อให้กลับมาท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีอีกในโอกาสต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More