ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนประชาชนระวังภัยเงียบ จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนประชาชนระวังภัยเงียบ จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า โรคไวรัสตับอักเสบ ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ และกำหนดให้มีการรณรงค์ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไม่ได้ โดยเน้นการสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเอง โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี สามารถติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่ง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย สำหรับโรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อจากแม่สู่ลูกได้

ทั้งนี้ โรคไวรัสตับอักเสบบี มีวัคซีนในการป้องกัน หากมีพฤติกรรมเสี่ยงให้รีบไปตรวจคัดกรองโดยเร็ว สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ควรรีบมาฝากครรภ์และรับการตรวจหาโรคไวรัสตับอักเสบบี เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้มีการใช้วัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กแรกเกิดทุกคน เพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี แต่สำหรับประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 ควรตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี หากไม่มีภูมิคุ้มกัน แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ให้ครบชุด จำนวน 3 เข็ม ซึ่งจะป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบซี ไม่มีวัคซีนในการป้องกันแต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการทานยาต้านไวรัสให้ครบ 12 สัปดาห์ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ควรเข้ารับบริการตรวจคัดกรองและรักษาโดยเร็ว

สถานการณ์ของโรคตับอักเสบทั่วโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังประมาณ 257 ล้านคน และผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประมาณ 71 ล้านคน สถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ประมาณ 2.2-3 ล้านคน และผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 8 แสนคน พบมากในผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และพบอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2565 เขตบริการสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) ได้ให้บริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 3,117 คน ผลการตรวจคัดกรองเป็นบวก จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และบริการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 3,617 คน มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวก จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49 ทุกรายที่มีผลการตรวจคัดกรองผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเข้ารับการรักษาในหน่วยบริการสุขภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีในกลุ่มประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เป้าหมาย 4 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลแม่ปืม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยาและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง

โดยมีเป้าหมาย บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ หากผลการตรวจคัดกรองผิดปกติ จะเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ภาวะตับแข็งและโรคมะเร็งตับ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230304110822222

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More