ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครบรอบ 48 ปี ส.ป.ก. โชว์ความยิ่งใหญ่ในธีม “ALRO Together We Grow 48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ครบรอบ 48 ปี ส.ป.ก. โชว์ความยิ่งใหญ่ในธีม “ALRO Together We Grow 48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ครบรอบ 48 ปี ส.ป.ก. โชว์ความยิ่งใหญ่ในธีม “ALRO Together We Grow 48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นำสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศมาจำหน่าย ระหว่างวันที่ 6 – 8 มี.ค. 66

 

        นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 48 ปี มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2566 ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ALRO Together We Grow 48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานจากก้าวแรกถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัล Talent of the year ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี ส.ป.ก. รางวัลชนะเลิศการเขียนบทความทางวิชาการ และรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิรูปที่ดินดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และกล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ ส.ป.ก.
        รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านการถือครองที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากไร้ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งการดำเนินการตลอดระยะเวลา 48 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ส.ป.ก. ในการดำเนินภารกิจไปสู่เป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้สามารถเติบโตและแข่งขันอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เคยให้แนวการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบาย เอาไว้ ซึ่ง ส.ป.ก. สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อนำพาพี่น้องเกษตรกรให้สามารถเติบโตและแข่งขันต่อไปได้ท่ามกลางสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
        อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยสนับสนุนให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอำนวยความสะดวกในการทำเกษตร ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ เน้นการบริหารจัดการและวางแผนการผลิตเพื่อผลิตสินค้าสู่ตลาด ตามนโยบายตลาดนำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร สามารถวางแผนธุรกิจ ผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด รวมไปถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมของประเทศ รวมทั้งคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศ การส่งเสริมการเกษตรสร้างมูลค่าและการทำเกษตรตามแนวทางของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป
        ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอด 48 ปี ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินงานตามภารกิจในการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยได้ด ฝำเนินการจัดที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรไปแล้วกว่า 36 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินกว่า 2.9 ล้านราย รวมทั้งได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. จำนวน 10 จังหวัด 24 พื้นที่ นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังได้ขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรมและการดำรงชีพของเกษตรกร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ที่มุ่งเน้นการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More