ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 2566

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 2566

เช้าวันนี้ (6 มี.ค. 66) นายบุญชัย สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา 2566 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง นายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระนองร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

ส่วนในช่วงค่ำของวันนี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน ณ ศาลาหทัยสามัคคี วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ วัดศูนย์กลางประจำอำเภอ วัดอุปนันทาราม อำเภอเมือง วัดนิคมปากจั่น อำเภอกระบุรี วัดธรรมาวุธาราม อำเภอกะเปอร์ วัดปุญญาราม อำเภอละอุ่น วัดป่าปลายคลอง อำเภอกระบุรี และวัดทุกวัดในจังหวัดระนองได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมเพรียงกันทั่วทั้งจังหวัดระนองอีกด้วย

วันมาฆบูชา ปี 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งวันมาฆบูชานี้ เราทราบกันว่า เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ 4 และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230306170429625

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More