ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ทส. หารือแนวทางประกอบวิชาชีพควบคุมธรณีวิทยา เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทส. หารือแนวทางประกอบวิชาชีพควบคุมธรณีวิทยา เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทส. หารือแนวทางประกอบวิชาชีพควบคุมธรณีวิทยา เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ (7 มีนาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือบทบาทและแนวทางการประกอบวิชาชีพควบคุม สาขาธรณีวิทยา ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป่าไม้ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย ปกท.ทส. ได้สั่งการในที่ประชุมฯ ให้กรมทรัพยากรธรณีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน แจ้งเวียนให้หน่วยงานตรวจสอบภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพควบคุมธรณีวิทยา และพิจารณาสนับสนุนในส่วนของงานที่มีความเฉพาะวิชาชีพสาขาธรณีวิทยา ได้แก่ สาขาธรณีวิทยาพิบัติภัย งานธรณีวิทยาวิศวกรรม งานอุทกธรณีวิทยา และงานธรณีวิทยาเหมืองแร่ เพื่อยกระดับและสร้างโอกาสในการทำงานด้านวิชาชีพของกระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ที่มา http://www.mnre.go.th/th/news/detail/148655

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More