ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.สุชาติ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 31 สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566

รมว.สุชาติ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 31 สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566

รมว.สุชาติ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 31 สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2566

             กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิดชู 31 ผู้หญิงแกร่งทำงานเก่ง พร้อมมอบโล่รางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 มุ่งหวังให้สตรีทำงานนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
             วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล และมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและผู้เข้ารับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทและสิทธิของสตรี ซึ่งปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ บทบาทของสตรีในประเทศไทยนั้น ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมากทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติ และยังพบว่า ผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยกระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองแรงงานได้ตระหนักถึงสตรีทำงานทุกคนว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติ อันจะเห็นได้จากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา สตรีทำงานเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดตามแต่ละพื้นที่ต่าง ๆ จนทำให้สถานการณ์ดีขึ้น นอกจากนี้ บทบาทสตรียังช่วยสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงแรงงาน จึงได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้แรงงานสตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งผลักดันให้มีการแก้กฎหมายให้สตรีมีครรภ์สามารถใช้สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง 98 วัน เพิ่มวงเงินสงเคราะห์บุตรจาก 600 บาท เป็น 800 บาท และตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แรงงานสตรี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรี และความเสมอภาคชายหญิง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า “สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” อย่างแท้จริง
 
             นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี สร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน สนับสนุน ส่งเสริมให้สตรีทำงานได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมมีความสุขในการทำงาน โดยพิธีมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นในการเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวนทั้งสิ้น 31 คน จาก 8 ประเภทรางวัล อาทิ นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) การประปานครหลวง นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ ประเภทศิลปินสตรีดีเด่น นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทสื่อมวลชนสตรีดีเด่น นางสาวทองพูล บัวศรี ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน/โครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ประเภทสตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น และการแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่นอีกด้วย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More