ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พม. จัดงานวันสตรีสากล 2566 หนุนพลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน

พม. จัดงานวันสตรีสากล 2566 หนุนพลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน

 วันนี้ (8 มี.ค. 66) เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศแก่คุณหญิงณัฐิกา วัฒนเวคิน อังอุบลกุล ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสตรีอย่างต่อเนื่อง  และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น จำนวน 15 สาขา 58 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน อีกทั้งเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. กับศูนย์คุณธรรม และความร่วมมือการเปิดตัว Application ALLY นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ นอกจากนี้ รับชมคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสตรีและประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้มี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้แทนภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.
 
         นายจุติ กล่าวว่า วันสตรีสากล (International Women’s Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้น เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกเฉลิมฉลองความสำคัญของสตรีที่มีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และการเคารพในศักดิ์ศรีของสตรี สำหรับประเทศไทย กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ กระทรวง พม. เพื่อให้สตรีทุกช่วงวัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สำหรับโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระทรวง พม. ได้กำหนดนโยบายด้านการเสริมพลังผู้หญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรีแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลสำหรับผู้หญิงและเด็กหญิง 

             นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นวันสตรีสากล ประจำปี 2566 เป็นวันที่ทุกคนระลึกถึงบทบาทของสตรีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว สังคม รวมไปถึงโลก ประเทศไทยต้องก้าวไปสู่แนวหน้าของโลก ซึ่งสตรีจะขึ้นไปเป็นผู้นำและทำประโยชน์ให้กับสังคมในทุกมิติ สหประชาชาติระบุว่าภายในอีก 300 ปี สตรีทั่วโลกจะมีความเท่าเทียมกับชาย แต่ตนได้เห็นถึงพลังสตรีของประเทศไทยมานานแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะทำได้เร็วกว่านั้นถึง 30 เท่า สำหรับสตรีที่ได้รับรางวัลนี้คือสตรีที่ทำงานด้วยหัวใจ และทำไปโดยไม่ต้องการได้รับรางวัล เพียงแค่ต้องการเห็นโลกดีขึ้น สังคมดีขึ้น ซึ่งสตรีจะมีหุ้นส่วนในสังคมมากขึ้น โดยอยากเรียกร้องให้ทุกคนเปิดใจกว้างให้กับสตรีได้มีโอกาสพัฒนาประเทศ  และเชื่อมั่นว่าถ้าเราได้ปลดปล่อยและเปิดโอกาสให้กับสุภาพสตรี เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ ได้มีโอกาสมาทำงานพัฒนาให้กับประเทศ เราจะก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอีกมาก 

         นางจินตนา กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างเท่าเทียมในสังคม ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น จำนวน 15 สาขา 58 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างที่ดีของสังคม และเสริมสร้างกำลังใจให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อาทิ คุณฐาปนีย์ เอียดศรีไชย สื่อสารมวลชน (ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์)  นางสาวนดา บินร่อหีม  ยุวสตรี (ภาคใต้)  สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานภาครัฐ  และบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรเอกชน เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงาน มีบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากภาคีเครือข่าย อาทิ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN THAILAND) องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN WOMEN) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย บริษัท TikTok ลาซาด้า และแอพ ALLY by ila รวมถึงหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. อาทิ แอพคุ้มครองเด็ก Family Line เพื่อนครอบครัว ไม้เท้าไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ “Brain Racing” เกมแข่งรถควบคุมด้วยสัญญาณสมองคนพิการ “MSO-LOGBOOK” ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจองบ้าน  ระบบการวิเคราะห์สภาพการเงินออนไลน์ ตลาดนัดชุมชนออนไลน์ และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าและการทอผ้าแบบเข้าเอว เป็นต้น

ที่มา 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More