ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

สถาบันพลาสติก  เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งตามมติรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

ภายใต้การกำกับดูแลของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  โดยมีคณะกรรมการสถาบันพลาสติกซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ

ทำหน้าที่กำหนดขอบเขตนโยบาย แผนและเป้าหมายการดำเนินงาน  ควบคุมและกำกับดูแลการบริหารงานของสถาบันพลาสติก มีความประสงค์จะรับสมัคร

บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบาย แผนงานและงบประมาณของสถาบันพลาสติก
บริหารงานให้บรรลุตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันพลาสติก
ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ/บริหารงานประจำวันของสถาบันพลาสติก
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันพลาสติกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันพลาสติก
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป      

มีสัญชาติไทย
อายุไม่น้อยกว่า 35  ปี และไม่เกิน 61 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก
มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
สามารถปฏิบัติงานให้แก่สถาบันพลาสติกได้เต็มเวลา
ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับ     โทษให้จำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ       
มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารในงานด้านการ กำหนดนโยบายหรือการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ การทำงานให้สถาบันพลาสติก
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะ

มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และกำกับดูแลสถาบันให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสถาบันพลาสติก
มีบุคลิกภาพ ภาวะการเป็นผู้นำ มีความรอบรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถสูงในการตัดสินใจสั่งการ และบริหารตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารกับองค์การระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
——————————————————————-

การรับสมัคร

ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครตามแนบและเอกสารประกอบตามที่กำหนด จำนวน 5 ชุด

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทั้งหมด โดยใส่ซองปิดผนึก

ส่งถึง ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

สถาบันพลาสติก อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หมดเขตรับสมัครวันที่   30   เมษายน 2566  เวลา 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานกลาง (คุณวิสาข์นุช)

โทรศัพท์ 02 3915340-43 ต่อ 422 หรือ 081-705-5191

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More